Care sunt actele de care ai nevoie pentru întocmirea dosarului? • • Act identitate al proprietarului/coproprietarului locuinţei de domiciliu şi a celorlalţi membri ai familiei cu acelaşi domiciliu/reşedinţă, in original;

 • • Act de proprietate al imobilului pentru care se solicită sprijinul financiar, in original;

 • • Adeverință eliberată de asociaţia de proprietari din care să reiasă faptul că solicitantul este branșat la data de 01.04.2018 la sistemul centralizat de termoficare, numărul de persoane declarate la plata cheltuielilor de întreţinere, suma datorată cu titlu de cheltuieli de întreţinere si utilităţi (apa, gunoi, termoficare etc.) la data depunerii cererii;

 • • Adeverințe eliberate de către furnizorii de servicii pentru solicitanții care nu au în cadrul asociaţiei de proprietari o structură de conducere care are calitatea legală de a elibera adeverința solicitată;

 • • Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local, valabil la data depunerii solicitării;

 • • Declarația taxei de habitat înregistrată la organul fiscal;

 • • Adeverințe privind veniturile nete realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu/reședința în luna anterioară depunerii cererii;

 • • Declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreținere in termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar cu precizarea sumei datorate (unde este cazul);

 • • Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanțe etc.) prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată, iar în termen de 90 de zile de la data acordării ajutorului financiar, procesul verbal de punere în funcțiune a sistemului de încălzire și apă caldă, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din hotărâre;

 • • Factura fiscală sau factura proformă privind achiziţionarea sistemului de încălzire și apă caldă. După data depunerii cererii, nu mai există posibilitatea modificării modalităţii de plată, a tipului de încălzire şi a furnizorului, în cazul facturii proforme;

 • • Extras de cont, în scopul virării ajutorului financiar aprobat.